Integriteit Risico Scan

Vaak pas na een incident vragen bestuurders zich af: “Heb ik wel voldoende zicht op de (overige) fraude- en integriteitrisico’s in mijn organisatie?”

Vanuit het perspectief van preventie is het wenselijk om zicht te hebben en te houden op de aanwezige fraude- en integriteitrisico’s. Maar dit geldt zeker ook vanuit de zorgplicht van een werkgever ten opzichte van de medewerkers. Als u zicht heeft op de risico’s kunt u preventieve maatregelen nemen, maar ook uw medewerkers bewust maken en opleiden, zodat ze om kunnen gaan met deze risico’s.

Fides Integriteit maakt voor het in kaart brengen van integriteitrisico’s bij organisaties gebruik van een Integriteit Risico Scan. Met deze methode wordt uw organisatie doorgelicht op het gebied van integriteit en krijgt u zicht op de aanwezige integriteit- en frauderisico’s. Deze scan is onder andere gebaseerd op het ‘Stimuleringskader Integere Organisatie’ van de Stichting SIO en op de ‘basis onderzoeksmethode voor integriteitrisico's die is ontwikkeld door de Algemene Rekenkamer.

De Integriteit Risico Scan richt zich op integriteitrisico’s die voortkomen uit het beleid, de organisatie inrichting en werkprocessen. U krijgt onze geconstateerde bevindingen, de bijbehorende risico’s en de eventueel te nemen maatregelen overzichtelijk gepresenteerd in een rapportage.

In samenwerking met een gerenommeerde Nederlandse onderzoeker op het gebied van bedrijfsethiek, biedt Fides Integriteit ook een integriteitbelevings onderzoek aan. Met dit onderzoek wordt aan de hand van (anonieme) digitale vragenlijsten en eventueel interviews, de (integriteits) cultuur van uw organisatie in kaart gebracht.

Uitvoering Integriteit Risico Scan

Aan de hand van de beoordeling van de relevante documenten en interviews met medewerkers uit uw organisatie, wordt in kaart gebracht in hoeverre integriteitrisico’s aanwezig zijn binnen uw organisatie.

Er wordt naast het operationele proces in een organisatie, specifiek aandacht besteed aan:

  • ‍Kwetsbare werkgebieden of activiteiten
  • Bijzondere omstandigheden binnen de organisatie
  • Inrichting en beveiliging van (digitale) informatiesystemen
  • Financiële processen (incl. interne controle, administratieve organisatie en rapportagesystematiek)
  • Human Resource Management
  • Inkoop, uitbesteding en onderaanneming
  • Accountmanagement en verkoop
  • Beheer van geld, goederen, materiaal en materieel

Resultaten

Door het uitvoeren van een Integriteit Risico Scan krijgt u een ‘0-meting’ met betrekking tot de risico’s binnen uw organisatie en kunt u specifiek gaan sturen op de risico’s met de hoogste prioriteit. Deze ‘0-meting’ is een belangrijk onderdeel van integraal integriteitsmanagement.

Bijkomend voordeel van deze scan is dat de bewustwording en het inzicht van de directie, het management en de medewerkers tijdens de uitvoering van deze scan toeneemt.

Wilt u informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.